Document
* ฝีมือเด่น * เน้นความรู้ * คู่คุณธรรม * นำกีฬา *
Document
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ถึงสมาชิกองค์การฯ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
https://www.facebook.com/pbd149/photos/a.556960931086510/5106675499448341/